Khordong Network: Poland | Germany | India

Kursy

Mniszki z Pema Czoling (Bhutan)
po raz pierwszy w Europie
27 - 30.04.17 Darnków, czod Khandro Gé Gyang
Dzigme LingpyZgodnie z życzeniem J. Św. Gangtenga Rinpocze w tym roku Yeshe Khorlo ma przyjemność gościć cztery mniszki z szedry Pema Czoling. Polska część ich wizyty odbędzie się w gompie Drophan Ling w Darnkowie. Zapraszamy!

Cały program europejski:

7 kwiecień - Genewa - wykład

10 - 20 kwiecień Francja - 11 -12.04 koncert i wykład w Strasburgu, 14 - 18.04 Pema Jang Dzy, krótki kurs poświęcony praktykom Czod, Tary, wykonywaniu praktyki Deszcz Błogosławieństw

22 - 24 kwiecień - Monachium - wykład, nauki

27 - 30 kwiecień - Darnków - kurs czod wg
tekstu Khandro Gé Gyang Dzigme Lingpy, pieśni dakiń, nauki


1 - 3 maj - pobyt w Pradze - koncert , wykładInformacje o naszych gościach:

Mniszki z szedry Pema Thekczok Czeling, założonej w 2001 (studiuje tam 100 mniszek, od 12 do 70 r. ż., wiele z nich ma tytuł lopynów ). Niektóre z nich po ukończeniu nauki (9 letni program akademicki) udają się na dożywotnie odosobnienia. Główną praktyką jest Czod. Ich wykształcenie, wg komentarza Gangtenga Tulku "jest często lepsze i gruntowniejsze, a ich urzeczywistnienie większe od tych jakimi dysponują mnisi - mężczyźni". Szedra kobieca w centrum Doliny Tang jest spełnieniem XV wiecznej przepowiedni Pema Lingpy, który zapowiedział jej powstanie. Została założona przez IX Gangtenga Tulku Rinpocze.


Szczegółowy rozkład zajęć podczas kursu w Darnkowie
(27 - 30.04) zostanie podany na miejscu.

Uwaga: mniszki wykonują rytuały na życzenie, więc można
je o to prosić. Ustaliliśmy, że będą to:

1. Lagug Tsegug (odnowienie siły życiowych)
2. Yang Drub, bóstwa bogactwa
3. Budda MedycynyFormularz zgłoszeniowy dla chętnych na kurs: Kliknij tutaj (click here)


O praktyce głównej: Gromki śmiech dakini (tyb. Khandrö Gé Gyang), to sadhana Czod z Longczen Ningtik. Rozpropagowana jako terma przez Rigdzina Dzigme Lingpę (1729-1798), który otrzymał nauki Wielkiego Longczenpy - Kroplę Esencji Serca Longczenpy, Longczen Ningtik, w formie wizji. Nauki Longczen Ningtik stały się najsłynniejszym i najszerzej praktykowanym cyklem Dzogczen.

Dzigme Lingpa
LongczenpaPolski tekst Śmiechu Dakini jest do nabycia drogą wysyłkową, pisać należy na 108mohicans@gmail.com. Postaramy się, aby były również na miejscu do kupienia, lub wypożyczenia. Na kurs warto również zabrać Riwo Sangcze, pudżę Mahakali Maning, oraz Deszcz Błogosławieństw.

Poniżej link do pudży wykonywanej przez mniszki z Pema Czeling.

Kliknij tutaj (Click here)

_______________________________________________________________________________Nuns from shedra Pema Choling (Bhutan)
for the first time in Europe
27 - 30.04.17 Darnkow,
chod Khandro Gé Gyang by Jigme LingpaAccording to the wish of Ven. Gangteng Rinpoche, this year Yeshe Khorlo Association (in cooperation with Khorong Association) is pleased to playing host to four nuns from Pema Choling shedra. Polish part of their visit will take place in Khordong Gompa in Darnków, Poland.

Whole european programme:

7 April - Geneva, a lecture

10 - 20 April - France: 11 - 12 April, a concert and a lecture in Strasburg; 14 - 18 April, Pema Yang Dzy, Chod and Tara retreat, explanations on Rain of Blessings practise

22 - 24 April - Munich, a lecture and teachings

27 - 30 April - Darnków, Drophan Ling Gompa - Chod retreat according to Jigme Lingpa Khandro Gé Gyang; dakini songs, teachings, pujas and rituals on request.

1 - 3 May - stay in Praque - informations on Tibet Open House fb page.
Information about our quests:
Anilas from shedra Pema Thekchok Cheling, started in 2001 (in number of 100, from 12 to 70 y.o., many of them hold a lopyn title). After completing studies (9 years - long academic program) some of them start a live long retreat. The main practise is Chod. Their education, according to Gangteng Tulku's words " is often better and more deep, and their realisation more vast and larger than those achieved by monks - men". Shedra for women in the middle of Tang Valley is fulfillment of XVth century prophesy by Pema Lingpa, who predicted the formation of women's institution. It has been established by IXth Gangteng Tulku Rinpoche.


A detailed schedule of Darnków retreat
( 27 - 30 April ) will be announced at the place.

Note: nuns performs rituals on request, so they
can be ask for it. We have established that it will be:

1. Lagug Tsegug (restoration of life force)
2. Yang Drub (Norlha deities)
3. Medicine Buddha
Retreat application form: Click hereAbout the main practice:
The Loud Laugh of the Dakini (Tib. Khandro Gé Gyang) is the Chod sadhana of Longchen Ningtik. Propagated as terma by Rigzin Jigme Lingpa (1729-1798), who received the teachings of the Great Longchenpa - a Drop of Essence of Longchenpa`s Heart, Longchen Ningthik - in the form of a vision. Longchen Ningthik become the most famous and widely practiced cycle of Dzogchen.

Jigme Lingpa
Great Longchenpa


We will try to prepare teksts to buy or rent at Darnków. To order an english tekst of Khandro Gé Gyang, please write to: info@khordong.pl
It is also good to take (if you have) tekst of: Riwo Sangche, Mahakala Maning puja and Rain of Blessings.

Below link to the puja performed by the nuns of Pema Cheling:

Click here