Khordong Network: Poland | Germany | India

Aktualności
Drodzy Przyjaciele w Dharmie,

W gompie Drophan Ling w Darnkowie, obok kultywowania naszej tradycji staramy się także umożliwiać praktykę Dharmy z innych linii szkoły Ningmapy. W ubiegłym roku został tu zorganizowany retrit czod z Tsultrim Allione.

W tym roku udało się nam, we współpracy ze Związkiem Buddyjskim Yeshe Khorlo, zaprosić do Darnkowa grupę mniszek z Bhutanu. Ich życie poświęcone jest praktyce czodu, którą przez trzy dni (27 - 30.04.2017) będą prowadzić w naszej gompie. Jest to ich pierwsza podróż do Europy.

Mniszki praktykują czod Khandro Gé Gyang (Gromki Śmiech Dakini) tertona Dzigme Lingpy, pochodzący z przekazu Longczien Ningtig (Kropla Esencji Serca Longczenpy).
J.Ś. Taklung Tsetrul Rinpocze parę lat temu udzielił nam kompletnego przekazu tych nauk.

Zaproszone mniszki pochodzą z Pema Choling Shedra, buddyjskiego uniwersytetu dla kobiet. Wiele mniszek z tej Shedry uzyskało tytuł lopyna, niektóre pełnią funkcję lamów w lokalnych społecznościach, inne zdecydowały się na dożywotnie odosobnienia.

Serdecznie zapraszamy!

Program letnich kursów w Darnkowie jest w trakcie ustalania, niedługo pojawi się na naszej stronie.

Pozdrowienia z Darnkowa,
Zarząd
Dear Friends in Dharma,

In our gompa, Drophan Ling in Darnkow, we try to implement core practices of Ningma school. Last year was organised here a chod retreat with Tsultrim Allione.

We would like to continue receiving instructions on cutting ego. This year we managed (in cooperation with Yeshe Khorlo Buddhist Association) to invite to Drophan Ling small group of nuns from Bhutan. Their lives are devoted to chod practice, which they will be doing for three days (27 - 30 April 2017) in our gompa.

Everybody is welcome to join them!

They follow the tradition of great terton Pema Lingpa and chod they do is Khandrö Gé Gyang (The Loud Laugh of the Dakini ) by Jigme Lingpa. This terma is included in Longchen Ningtig (Heart Esence of Omnicient Longchenpa) which we recived from H.H. Taklung Tsetrul Rinpoche few years ago.

Our quests educate themselves in Pema Choling Shedra, which is a unique opportunity for women. Many of them get lopyn title and later on either go to retreat, or start serving as lamas in local communitties. This is their first trip to Europe.

You are warmly invited!

The program of summer retreats in Darnków is in the process of setting, will soon appear on our website.

With best wishes,
Managment Board_______________________________________________________________________________


Drodzy Przyjaciele w Dharmie,

Od jakiegoś czasu mamy w Darnkowie kłopoty z wodą.
W czasie kilku ostatnich kursów letnich nie było jej wystarczająco - woda nie dochodziła na drugie (do mieszkania dla nauczycieli), teraz nawet na pierwsze piętro gompy. Podczas październikowego kursu z Khandro Rinpocze i późniejszego czodu, brakowało wody nawet w kuchni na dole.

Wezwany fachowiec obejrzał naszą studnię - okazało się, że lustro wody obniżyło się o ponad 2 metry, ponadto studnia uległa zamuleniu i nie będzie już dawała wody w ilości wystarczającej na nasze potrzeby.
Sytuacja ta spowodowana jest obniżaniem się poziomu wód podziemnych, zimami bez śniegu i trwającą od kilku lat suszą - wszędzie w okolicy są problemy z wodą.

Niestety nie ma innego rozwiązania, musimy zrobić nową studnię - głębszą i większą.

Orientacyjny koszt całego przedsięwzięcia (studnia, pompa, doprowadzenie prądu, przyłącze do budynku gompy) to ok. 30.000 zł

Ta inwestycja jest niezbędna dla funkcjonowania ośrodka, najlepiej zrobić ją teraz, na jesieni.

Zwracamy się do was z ogromną prośbą o finansowe wsparcie budowy nowej studni. Będziemy wdzięczni za wszystkie, nawet najmniejsze darowizny.

Pozdrowienia z Darnkowa,
Zarząd

darowizny można wpłacać na konto Związku:
Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
90 1020 5112 0000 7902 0035 5347
z dopiskiem "darowizna na wodę"Dear Friends in Dharma,

For some time we have in Darnków problems with water.
During last few summer retreats we did`t have enough water - no water reached the second (where teachers stay), now even the first floor of the gompa. During the courses in October water was lacking even in the lower kitchen building.

Summoned expert inspected our well - it turned out that the water level has fallen by more than 2 meters. Moreover, the well has silted up and will no longer gave water sufficient for our needs.
This situation is caused by the lowering of the groundwater level, winters without snow and several years of drought - everywhere around there are problems with water.

Unfortunately, there is no other solution, we need to do a new well - deeper and bigger.

Approximate cost of the entire project (well, pump, power supply, connection to the building gompa) is approx. 30,000 zł.

This investment is necessary for the functioning of our center and the best way is to do it now, in the autumn.

We turn to you with a huge request for financial support for to build a new well. We will be grateful for all, even the smallest donations.

Greetings from Darnków
Management Board

Donations you can send (with note "donation for water") directly to Polish Association bank account:
Związek Buddyjski Khordong
Bank PKO BP S.A. Kudowa Zdrój
PL90 1020 5112 0000 7902 0035 5347
SWIFT: BPKO PL PW

Or to the German Khordong Association account, which you can get via www.khordong.de